bedrijf
missie
raad van toezicht
begunstigers
jaarverslagen
vacatures
pers

print

Financiƫle verantwoording


A: Staat van baten en lasten 2012

BATEN

2012

Begroting 2012

2011

Baten

Contributies, giften en schenkingen

Overige baten

Totale Baten

 

440.500


-

440.500

 

212.000


3.000

215.000

 

287.000


27.600         

314.600

TOTALE BATEN

440.500

215.000

314.600

LASTEN

2012

Begroting 2012

2011

Kosten

Representatiekosten

Reis- en verblijfskosten

Inhuur derden

Kantoorkosten

Totaal Kosten

 

Bestedingen

 

600

1.500

19.300

3.900

25.300

 

169.800

 

18.000

1.000

19.200

8.500

46.700

 

200.000

 

500

35.100

19.000

3.700

58.300

 

137.700

TOTALE LASTEN

195.100

246.700

196.000

Financiële baten en lasten

Rentebaten en lasten

Effecten

 

-0
588.800

 

300
272.000

 

 700
-/-237.200

TOTALE BATEN + LASTEN

588.800

272.300

  -/- 236.500

RESULTAAT

834.200

240.600

-/-117.900


Het resultaat over 2012 wordt volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Toelichting Baten
- Contributies, giften en schenkingen: de JMC ontving in 2012 € 440.500 van de begunstigers. Dit bedrag is € 225.000 hoger dan begroot. 
- Nettowinst Verkopen: in 2012 zijn er geen boeken verkocht; de opbrengst is nihil.

Toelichting Lasten (algemeen)
Het besteedbare bedrag voor het Mauritshuis wordt berekend over de som van de baten en lasten. Om dit bedrag niet hoger te laten zijn dan daadwerkelijk beschikbaar is, worden de lasten ruim in de begroting gezet.

B: Voorgenomen bestedingen 2013
- Tentoonstelling Topstukken in de Galerij (editie 2013)
- Meubilair (schotten, vitrines, zitbanken)
- Film heropening Mauritshuis
- Conservation Scientist